Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
present
/'preznt - pri'zent/
Jump to user comments
tính từ
 • có mặt, hiện diện
  • to be present at...
   có mặt ở...
  • to be present to the mind
   hiện ra trong trí
 • hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này
  • present boundaries
   đường ranh giới hiện tại
  • the present volume
   cuốn sách này
 • (ngôn ngữ học) hiện tại
  • present tense
   thời hiện tại
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡ
  • a very present help in trouble
   sự giúp đỡ hết sức sẵn sàng trong lúc bối rối khó khăn
danh từ
 • hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờ
  • at present
   hiện tại, bây giờ, lúc này
  • for the present
   trong lúc này, hiện giờ
 • (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này
  • by these presents
   do những tài liệu này
 • (ngôn ngữ học) thời hiện tại
danh từ
 • qua biếu, đồ tặng, tặng phẩm
  • to make somebody a present of something
   biếu ai cái gì, tặng ai cái gì
danh từ
 • tư thế giơ súng ngắm
 • tư thế bồng súng chào[pri'zent]
ngoại động từ
 • đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô ra
  • the case presents some difficulty
   trường hợp này lộ ra một số khó khăn
 • đưa, trình, nộp, dâng
  • to present the credentials
   trình quốc thư
  • to present a petition
   đưa một bản kiến nghị
  • to present a cheque for payment
   nộp séc để lĩnh tiền
 • bày tỏ, trình bày, biểu thị
  • to present the question very cleary
   trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng
 • trình diễn (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắt
  • to present oneself
   trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ ra
  • to present oneself before the jury
   trình diện trước ban giám khảo
  • the idea presents itself to my mind
   ý nghĩ nảy ra trong trí óc tôi
 • giới thiệu (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua...)
  • to be presented at court
   được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua
 • (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo)
 • biếu tặng (ai cái gì)
 • (quân sự) giơ (súng) ngắm
 • (quân sự) bồng (súng) chào
  • to present arms
   bồng súng chào
Related search result for "present"
Comments and discussion on the word "present"