Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
uliginose
/ju:'lidʤinl/ Cách viết khác : (uliginose) /ju:'lidʤinous/ (uliginous) /ju:'lidʤinəs/
Jump to user comments
tính từ
  • mọc ở chỗ có bùn
Related search result for "uliginose"
Comments and discussion on the word "uliginose"