Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unbeknown
/'ʌnbi'noun/
Jump to user comments
tính từ
  • (thông tục) không (được) biết
    • he did it unbeknown to me
      nó làm việc đó mà tôi không biết
Related words
Comments and discussion on the word "unbeknown"