Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
végétation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (thực vật học) thực bì
  • Végétation des hautes montagnes
   thực bì núi cao
 • (y học) sùi
  • Végétations adénoïdes
   sùi vòm họng, VA
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự sinh trưởng phát triển (của cây cối)
Related search result for "végétation"
Comments and discussion on the word "végétation"