Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
ví như
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • si par exemple
  • quant à
    • Ví như việc đó thì có gì đáng để quan tâm
      cette affaire, quant à elle, ne vaut pas être prise en considération
Related search result for "ví như"
Comments and discussion on the word "ví như"