Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
vô hạn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • illimité; indéfini; infini
  • Khoảng không vô hạn
   espace indéfini
  • Tài nguyên vô hạn
   ressources illimitées
  • Hoa tự vô hạn (thực vật học)
   inflorescence indéfinie
  • Tập hợp vô hạn (toán học)
   ensemble infini
Related search result for "vô hạn"
Comments and discussion on the word "vô hạn"