Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
vô vàn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • infinité; multitude
  • Gặp vô vàn khó khăn
   se heurter à une multitude de difficultés
 • infiniment
  • Tương lai vô vàn rực rỡ
   un avenir infiniment brillant
Related search result for "vô vàn"
Comments and discussion on the word "vô vàn"