Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
văn vẻ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. (Cách nói, cách viết) chải chuốt, bóng bẩy. Nói một cách văn vẻ.
Related search result for "văn vẻ"
Comments and discussion on the word "văn vẻ"