Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
vũ bài
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • món võ. ý nói: khoan dùng văn (văn bút) hãy đánh một trận đã (vũ bài)
Related search result for "vũ bài"
Comments and discussion on the word "vũ bài"