Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
vừa mới
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • à peine; fraîchement
  • Tôi vừa mới bắt đầu
   j'ai à peine commencé
  • Nó vừa mới đến
   il est fraîchement arrivé
  • vừa mới tốt nghiệp
   frais émoulu;venir de; ne faire que de
  • Tôi vừa mới làm xong
   je viens d'achever
  • Nó vừa mới đến
   il ne fait que d'arriver
Related search result for "vừa mới"
Comments and discussion on the word "vừa mới"