Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vagabonder
Jump to user comments
nội động từ
 • đi lang thang, lêu lổng
  • Il vagabondait sur les chemins
   nó đi lang thang trên các nẻo đường
 • (nghĩa bóng) nhảy từ việc này sang việc khác
  • écrivain qui vagabonde d'un sujet à l'autre
   nhà văn nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác
Related search result for "vagabonder"
Comments and discussion on the word "vagabonder"