Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vainqueur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • người thắng trận, người thắng
 • người khắc phục (khó khăn...); người chế ngự
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người chinh phục được tình yêu
  • en vainqueur
   với tư thế người thắng trận
tính từ
 • thắng trận, thắng
  • Le général vainqueur
   lực sĩ thắng cuộc
  • Air vainqueur
   vẻ thắng thế
 • đã khắc phục, đã chống nổi
  • Vainqueur des préjugés
   đã chống nổi những thành kiến
Phản nghiã Vaincu
Related search result for "vainqueur"
Comments and discussion on the word "vainqueur"