Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
variorum
/,veəri'ɔ:rəm/
Jump to user comments
danh từ
  • sách có chú giải của nhiều nhà bình luận
    • variorum edition
      bản in có chú giải của nhiều nhà bình luận
Comments and discussion on the word "variorum"