Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
ventilation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thông gió, sự thông hơi, sự thông khí
  • Ventilation naturelle
   sự thông hơi tự nhiên
  • Ventilation filtrée
   sự thông gió có lọc
  • Ventilation en circuit fermé/ventilation en circuit ouvert
   sự thông gió hệ kín/sự thông gió hệ hở
  • Ventilation pulmonaire
   (y học) sự thông khí phổi
 • (luật học, pháp lý) sự định giá từng thứ một (khi bán gộp)
 • (kinh tế) sự phân, sự phân bố (một món tiền vào nhiều tài khoản khác nhau)
Comments and discussion on the word "ventilation"