Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ventilation
/,venti'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thông gió, sự thông hơi, sự quạt
  • the ventilation of the room
   sự thông gió gian phòng
  • fans for ventilation
   quạt để thông gió
 • (y học) sự lọc (máu) bằng oxy
 • sự đưa ra bàn luận rộng rãi
  • the problem requires ventilation
   vấn đề này cần được đưa ra bàn luận rộng rãi
Related search result for "ventilation"
Comments and discussion on the word "ventilation"