Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
verbatim
/və:'beitim/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
 • đúng nguyên văn, đúng từ chữ một
  • a verbatim reprint
   một bản in lại đúng nguyên văn
  • a speech reported verbatim
   một bài diễn văn thuật lại đúng nguyên văn
Related words
Comments and discussion on the word "verbatim"