Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
direct
/di'rekt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai)
  • to direct a letter to someone
   gửi một bức thư cho ai
  • to direct one's remarks to someone
   nói với ai lời nhận xét của mình
 • hướng nhắm (về phía...)
  • to direct one's attention to...
   hướng sự chú ý về...
  • to direct one's efforts to...
   hướng tất cả sự cố gắng vào...
  • to direct one's steps to a place
   hướng bước đi về chốn nào
  • to direct one's eyes in some direction
   hướng mắt nhìn về hướng nào
 • chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối
  • to direct someone to some place
   chỉ đường cho ai đến chỗ nào
 • điều khiển, chỉ huy, cai quản
  • to direct a business
   điều khiển một công việc kinh doanh
  • to direct the operations
   (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân
 • ra lệnh, chỉ thị, bảo
  • to direct someone to do something
   ra lệnh (bảo) ai làm gì
  • to direct that...
   ra lệnh rằng..., bảo rằng...
nội động từ
 • ra lệnh
tính từ
 • thẳng, ngay, lập tức
  • a direct ray
   tia chiếu thẳng
  • a direct road
   con đường thẳng
 • thẳng, trực tiếp, đích thân
  • to be in direct communication with...
   liên lạc trực tiếp với...
  • direct taxes
   thuế trực thu
  • direct speech
   nói cách trực tiếp
  • direct method
   phương pháp trực tiếp
 • ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi
  • a direct argument
   lý lẽ rạch ròi
 • hoàn toàn, tuyệt đối
  • to be in direct contradiction
   hoàn toàn mâu thuẫn
  • in direct opposition
   hoàn toàn đối lập
 • (thiên văn học) đi từ tây sang đông, thuận hành
 • (âm nhạc) không đảo
 • (ngôn ngữ học) trực tiếp
  • direct object
   bổ ngữ trực tiếp
 • (vật lý) một chiều
  • direct current
   dòng điện một chiều
phó từ
 • thẳng, ngay; lập tức
 • thẳng, trực tiếp
  • to communicate direct with...
   liên lạc trực tiếp với...
Related search result for "direct"
Comments and discussion on the word "direct"