Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vicissitude
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (số nhiều) nỗi thăng trầm, nỗi thịnh suy
  • Les vicissitudes de l'existence
   những nỗi thăng trầm của cuộc sống
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự thay đổi, sự tuần hoàn
  • La vicissitude des saisons
   sự tuần hoàn của các mùa
Related search result for "vicissitude"
Comments and discussion on the word "vicissitude"