Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vitesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đi nhanh, sự chạy nhanh, sự làm nhanh
  • Course de vitesse
   cuộc đua chạy nhanh
 • vận tốc, tốc độ
  • Vitesse prévue
   tốc độ dự kiến
  • Vitesse de rotation
   tốc độ quay
  • Vitesse de satellisation
   tốc độ đưa vào quỹ đạo (vũ trụ)
  • Vitesse supersonique
   tốc độ siêu thanh
  • Vitesse d'allumage
   tốc độ đánh lửa
  • Vitesse d'attente
   tốc độ khi chờ (máy bay)
  • Vitesse d'atterrissage/vitesse de prise de terrain
   tốc độ hạ cánh (máy bay)
  • Vitesse de glissade
   tốc độ lướt (máy bay)
  • Vitesse de chute
   tốc độ rơi
  • Vitesse ascensionnelle
   tốc độ lên
  • Vitesse commerciale
   tốc độ kinh doanh, tốc độ khai thác
  • Vitesse silencieuse
   tốc độ không gây ồn
  • Vitesse surmultipliée
   tốc độ đã nhân lên
  • Vitesse d'emballement
   tốc độ chạy lồng lên (động cơ)
  • Vitesse de lancement
   tốc độ lao, tốc độ phóng
  • Vitesse au moment du freinage
   tốc độ khi hãm lại
  • Vitesse de levage en charge
   tốc độ nâng có tải
  • Vitesse de levage à vide
   tốc độ nâng không tải
  • Vitesse en palier
   tốc độ trên đoạn phẳng (ô tô)
  • Vitesse d'enregistrement
   tốc độ ghi
  • Vitesse d'usure
   tốc độ hao mòn
  • Vitesse horaire
   tốc độ mỗi giờ
  • Vitesse de fermeture
   tốc độ khép miệng (vết thương)
  • Vitesse de marche
   tốc độ vận hành; tốc độ hành quân
  • Vitesse de progression
   tốc độ tiến triển
  • Vitesse de décrochage
   tốc độ tụt xoáy (máy bay); tốc độ rút lui (quân sự)
  • Vitesse de tir
   tốc độ bắn
  • Vitesse de plafond
   tốc độ cao nhất
  • Vitesse de percolation
   tốc độ thấm lọc
  • Vitesse de plongée/vitesse de piqué
   tốc độ bổ nhào (máy bay), tốc độ quay chúc máy (điện ảnh)
  • Vitesse en plongée
   tốc độ chạy ngầm (tàu ngầm)
  • Vitesse de développement
   tốc độ hiện hình, tốc độ hiện ảnh
  • Vitesse transsonique
   tốc độ cận âm thanh
  • Vitesse de régime
   tốc độ làm việc, tốc độ quy định
  • à toute vitesse
   hết sức nhanh
  • en vitesse
   nhanh chóng
Related search result for "vitesse"
Comments and discussion on the word "vitesse"