Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
whatever
/w t'ev /
Jump to user comments
tính từ
 • nào
  • there did not remain any doubt whatever in my mind
   trong đầu óc tôi không còn mối nghi ngờ nào nữa
  • take whatever measures you consider best
   anh cứ dùng những biện pháp nào mà anh cho là tốt nhất
 • dù thế nào, dù gì
  • whatever difficulties you may encounter
   dù anh có gặp những khó khăn gì chăng nữa
danh từ
 • bất cứ cái gì mà; tất c cái gì mà
  • whatever you like
   tất c cái gì (mà) anh thích
 • dù thế nào, dù gì
  • keep calm, whatever happens
   dù có gì xy ra, h y cứ bình tĩnh
Related words
Comments and discussion on the word "whatever"