Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wistful
/'wistful/
Jump to user comments
tính từ
 • có vẻ thèm muốn, có vẻ khao khát
  • a wistful expression
   vẻ thèm muốn khao khát
 • có vẻ ngẫm nghĩ, có vẻ đăm chiêu
  • wistful eyes
   mắt đăm chiêu
Related search result for "wistful"
Comments and discussion on the word "wistful"