Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
xám xịt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Xám đen lại, trông tối và xấu. Bầu trời xám xịt. Nước da xám xịt.
Related search result for "xám xịt"
Comments and discussion on the word "xám xịt"