Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
xốc xếch
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. (Cách ăn mặc) không gọn gàng, ngay ngắn: quần áo xốc xếch.
Related search result for "xốc xếch"
Comments and discussion on the word "xốc xếch"