Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
xa lánh
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • s'éloigner; fuir
  • Xa lánh bạn xấu
   fuir les mauvais amis
  • xa lánh cuộc sống ăn chơi
   fuir le beau monde
  • xa lánh cõi trần
   passer dans l'autre monde
Related search result for "xa lánh"
Comments and discussion on the word "xa lánh"