Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
xem khinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói: ung dung, thư thái, không coi là quan trọng lắm. (Không phải là coi thường, khinh dể, vì Mai công không coi khinh nhân dân)
Related search result for "xem khinh"
Comments and discussion on the word "xem khinh"