Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
écumer
Jump to user comments
nội động từ
 • sùi bọt
  • Vin qui écume
   rượu vang sùi bọt
 • sùi bọt mép
  • Il écume de colère
   nó tức sùi bọt mép
ngoại động từ
 • hớt bọt
  • écumer le pot-au-feu
   hớt bọt món thịt bò hầm rau
 • (nghĩa rộng) hớt cái tốt, vét cái tốt
  • Les antiquaires ont écumé la région
   những tay buôn đồ cũ đã vét hết vùng này
  • écumer les mers (les côtes)
   cướp biển
  • écumer le pot (les marmites)
   (từ cũ, nghĩa cũ) ăn bám
Related search result for "écumer"
Comments and discussion on the word "écumer"