Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
éolien
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (ngôn ngữ học) tiếng Ê-ô-li
tính từ
 • (thuộc) gió; (do) gió
  • Moteur éolien
   động cơ gió
  • Force éolienne
   sức gió
 • (địa chất, địa lý) do gió, phong thành
  • harpe éolienne
   (âm nhạc) đàn hạc gió
Related search result for "éolien"
Comments and discussion on the word "éolien"