Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
équivaloir
Jump to user comments
nội động từ
  • tương đương
    • Réponse qui équivaut à un refus
      câu trả lời tương đương với một lời từ chối
Related search result for "équivaloir"
Comments and discussion on the word "équivaloir"