Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étranger
Jump to user comments
tính từ
 • ngoại quốc
  • Revue étrangère
   tạp chí ngoại quốc
 • ngoại lai
  • Moeurs étrangères
   phong tục ngoại lai
 • xa lạ, lạ
  • Se sentir étranger dans un milieu
   cảm thấy xa lạ trong một môi trường
  • Un visage étranger
   một bộ mặt lạ (không quen biết)
  • étranger à une science
   xa lạ đối với một ngành khoa học
 • corps étranger+ (y học) dị vật
  • Ministère des Affaires étrangères
   Bộ Ngoại giao
danh từ giống đực
 • người nước ngoài
  • Recevoir un étranger
   tiếp một người nước ngoài
 • người lạ
 • nước ngoài, ngoại quốc
  • Voyager à l'étranger
   đi du lịch ra nước ngoài
Related search result for "étranger"
Comments and discussion on the word "étranger"