Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
évacuation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (sinh vật học) sự bài xuất; chất bài xuất
 • sự thải, sự tháo
  • évacuation des eaux
   sự tháo nước
 • sự rút khỏi, sự tản cư, sự sơ tán
Related words
Related search result for "évacuation"
 • Words contain "évacuation" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  hồi cư cống rãnh
Comments and discussion on the word "évacuation"