Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
entrée
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đi vào, sự vào, lối vào; quyền vào
  • L'entrée d'un train en gare
   sự vào ga của chuyến xe lửa
  • L'entrée du bureau
   cửa vào phòng giấy
  • Avoir ses entrées dans un théâtre
   có quyền vào xem hát (không mất tiền)
 • lúc bắt đầu
  • A l'entrée de l'hiver
   lúc bắt đầu mùa đông
 • thuế nhập khẩu
 • món ăn đầu bữa
 • mục từ (trong từ điển)
 • phòng ngoài, phòng đợi
  • avoir son entrée
   (sân khấu) được vỗ tay khi ra sân khấu
  • avoir ses entrées chez quelqu'un
   được đón tiếp ở nhà ai
  • entrée en possession
   sự bắt đầu hưởng quyền sở hữu
  • faire l'entrée d'un artiste
   hoan hô nghệ sĩ (khi ra sân khấu)
Related search result for "entrée"
Comments and discussion on the word "entrée"