Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
invasion
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • sự xâm lược; quân xâm lược
  • sự xâm nhập, sự lan tràn
Related words
Related search result for "invasion"
Comments and discussion on the word "invasion"