Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đầm Lộc mê Ngu Thuấn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đầm và núi ngàn (lộc) làm Ngu (vua Nghiêu) Thuấn (vua Thuấn) quên mất đường về (mê). Nói sức trời giúp Ngu Thuấn
  • Kinh thư: "Nạp vu đại lộc, liệt phong vũ phất mê" (Nghiêu sai Thuấn vào núi Đại Ngàn (đại Lộc) gặp gió mưa mù mịt, sấm sét đùng đùng mà Thuấn vẫn không quên mất đường về). Sau việc đó, Vua nghiêu thấy đức của Thuấn hợp với trời, có trời giúp nên nhường thiên hạ cho Thuấn
  • Sử ký: Nghiêu sử Thuấn nhập sơn lâm xuyên trạch, báo phong lôi vũ, Thuấn hành bất mê" (Vua Nghiêu khiến Thuấn vào rừng núi, sông đầm, gặp gió mưa, bão táp, sấm sét mà Thuấn vẫn không quên đường ra)
Related search result for "Đầm Lộc mê Ngu Thuấn"
Comments and discussion on the word "Đầm Lộc mê Ngu Thuấn"