Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đú đởn
Jump to user comments
 
  • Frolic amorously
  • Đú đa đú đởn (láy, ý tăng)
    • Ranh con mà đã đú đa đú đởn
      Only a chit of a girl and alrealy she frolics amorously
Related search result for "đú đởn"
Comments and discussion on the word "đú đởn"