Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
điển nghi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • điển chương và nghi thức nghĩa là theo phép nước, thể lệ triều đình, các quan trong triều (triều thần) cùng có mặt trong buổi lễ
Related search result for "điển nghi"
Comments and discussion on the word "điển nghi"