Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tồn nghi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Còn là nghi vấn, phải xem xét, chưa giải quyết được: Tên tác giả Nhị độ mai là vấn đề tồn nghi.
Related search result for "tồn nghi"
Comments and discussion on the word "tồn nghi"