Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đoạn tuyệt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. (H. tuyệt: cắt đứt ) Cắt đứt mọi quan hệ: Đoạn tuyệt với ma tuý.
Related search result for "đoạn tuyệt"
Comments and discussion on the word "đoạn tuyệt"