Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đua đòi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Bắt chước nhau làm việc chẳng hay ho gì: Đua đòi ăn mặc xa hoa.
Related search result for "đua đòi"
Comments and discussion on the word "đua đòi"