Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ốc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt Loài động vật thân mềm, phía ngoài có vỏ cứng, thịt ăn được: Người ăn ốc, người đổ vỏ (tng).
  • 2 dt Tù và làm bằng vỏ ốc biển: Trống đánh liên thanh, ốc nổi vô hồi (Phạm Duy Tốn).
  • 3 dt Nhà (cũ): Vài tiếng dế, nguyệt soi trước ốc, một hàng tiêu, gió thốc ngoài hiên (Chp).
  • 4 dt Đinh ốc nói tắt: Vặn đinh ốc cho chắc.
  • 5 dt Nốt nhỏ nổi ở ngoài da: Da nổi ốc.
Comments and discussion on the word "ốc"