Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
conventionnel
Jump to user comments
tính từ
 • xem convention 3
  • Signe conventionnel
   dấu hiệu quy ước
 • theo ước lệ
  • Politesse conventionnelle
   lối lễ phép theo ước lệ (không thành thật)
  • armes conventionnelles
   vũ khí thông thường (không phải vũ khí nguyên tử)
danh từ giống đực
 • (sử học) đại biểu hội nghị quốc ước (Pháp)
Related search result for "conventionnel"
Comments and discussion on the word "conventionnel"