Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fatalement
Jump to user comments
phó từ
  • tất nhiên, không tránh được
    • Ceci devait fatalement arriver
      việc này tất nhiên phải đến
Related search result for "fatalement"
Comments and discussion on the word "fatalement"