Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fertilité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính màu mỡ; độ màu mỡ
  • Fertilité d'une région
   tính màu mỡ của một vùng
 • tính phong phú
  • Fertilité d'imagination
   trí tưởng tượng phong phú
Related words
Related search result for "fertilité"
Comments and discussion on the word "fertilité"