Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sécheresse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự khô
  • Sécheresse du sol
   đất khô
 • hạn, hạn hán
  • Il y eut une grande sécheresse cette année-là
   năm đó có hạn hán lớn
 • sự khô khan
  • Sécheresse du style
   lời ăn khô khan
  • Sécheresse du coeur
   lòng khô khan
 • sự cụt ngủn; sự xẵng
  • Répondre avec sécheresse
   trả lời cụt ngủn
Related search result for "sécheresse"
Comments and discussion on the word "sécheresse"