Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réserve
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự dự trữ; đồ dự trữ, chất dự trữ, tiền dự trữ
  • Réserve de provisions
   thực phẩm dự trữ
  • Fonds de réserve
   vốn dự trữ
  • Substances de réserve
   (sinh vật học) chất dự trữ
 • (số nhiều) quân dự trữ (khi cần mới cho ra trận)
 • trữ lượng
  • Les réserves mondiales de pétrole
   trữ lượng dầu mỏ trên thế giới
 • (quân sự) quân dự bị; thời gian dự bị
  • Officier de réserve
   sĩ quan dự bị
 • khu bảo tồn
  • Réserve zoologique
   khu bảo tồn động vật
 • kho sách dành riêng (ở thư viện); kho tác phẩm nghệ thuật dành riêng (ở bảo tàng)
 • khoảng chừa ra (ở bức tranh, ở bản khắc axit...)
 • (luật học, pháp lý) điều khoản trừ ngoại
 • (luật học, pháp lý) phần thừa kế bắt buộc
 • (nghĩa bóng) sự giữ gìn ý tứ
  • Parler avec réserve
   ăn nói giữ gìn ý tứ
  • De réserve
   dự trữ
  • Vivres de réserve
   thực phẩm dự trữ
  • En réserve
   để dành, dự trữ
  • Garder quelque chose en réserve
   để dành cái gì
  • Sans réserve
   không hạn chế, hoàn toàn
  • Admiration sans réserve
   sự khâm phục hoàn toàn
  • Sous réserve de
   với điều kiện là
  • Accepter sous réserve de vérification
   nhận với điều kiện là phải thẩm tra lại
  • Sous réserve d'erreur
   trừ phi có sai lầm
  • Sous toutes réserves
   không bảo đảm hoàn toàn
  • Nouvelle donnée sous toutes réserves
   tin đưa ra không bảo đảm hoàn toàn
Related search result for "réserve"
Comments and discussion on the word "réserve"