Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
relèvement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự dựng lên, sự nâng lên, sự đỡ dậy
 • sự dựng lại
  • Relèvement d'un mur
   sự dựng lại một bức tường
 • sự nâng cao lên
  • Relèvement d'un sol
   sự nâng cao mặt đất lên
 • sự tăng
  • Relèvement des salaires
   sự tương lương
 • sự chấn hưng
  • Le relèvement d'une éconmie
   sự chấn hưng một nền kinh tế
 • sự phục hồi nhân phẩm (cho gái điếm)
 • sự xác định vị trí (một địa điểm)
Related search result for "relèvement"
Comments and discussion on the word "relèvement"