Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réduction
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự rút bớt, sự giảm bớt
  • Réduction des impôts
   sự giảm (bớt) thuế
  • Réduction chromatique
   (sinh vật học) sự giảm nhiễm
 • sự thu nhỏ lại
  • Réduction d'une carte
   sự thu nhỏ một bản đồ
 • (toán học) sự rút gọn
  • Réduction d'une fraction
   sự rút gọn một phân số
 • (hóa học) sự khử
  • Réduction alcaline
   sự khử kiềm
  • Réduction partielle
   sự khử một phần
 • (y học) sự nắn, sự nắn lại
 • sự cô (nước xốt...)
 • (ngôn ngữ học) sự rút ngắn (từ)
Related search result for "réduction"
Comments and discussion on the word "réduction"