Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sédentaire
Jump to user comments
tính từ
 • tĩnh lại
  • Métier sédentaire
   nghề tĩnh tại
 • thường trú; định cư
  • Troupes sédentaires
   quân thường trú
  • Populations sédentaires
   dân tộc định cư
 • ít ra ngoài, giu giú ở nhà
  • Vie sédentaire
   cuộc sống giu giú ở nhà
danh từ
 • người giu giú ở nhà
 • dân định cư
Related words
Related search result for "sédentaire"
Comments and discussion on the word "sédentaire"