Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
supériorité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự ở trên, sự đứng trên
  • La supériorité de son rang
   thứ bậc đứng trên của ông ấy
 • sự hơn, sự hơn người; tính ưu việt, ưu thế
  • Supériorité intellectuelle
   trí tuệ hơn người
  • Supériorité du régime socialiste
   tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
  • Supériorité numérique
   ưu thế về số lượng
 • tính cao thượng, sự cao cả
  • La supériorité de son âme
   tính cao thượng của tâm hồn ông ta
 • vẻ trịnh thượng, vẻ kẻ cả
  • Sourire de supériorité
   cái mỉm cười kẻ cả
  • complexe de supériorité
   phức cảm tự tôn
Related words
Related search result for "supériorité"
Comments and discussion on the word "supériorité"