Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vérité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chân lý
  • Vérité éternelle
   chân lý muôn thuở
 • sự thực, sự thật
  • Dire la vérité
   nói lên sự thật
  • Des vérités vivantes
   những sự thực sinh động
 • tính chân thực
  • Un accent de vérité
   giọng chân thực
 • tính đúng đắn
  • La vérité d'un principe
   tính đúng đắn của một nguyên lý
 • tính như thật
  • Portrait d'une grande vérité
   bức chân dung như thật
  • La vérité d'un personnage de théâtre
   vai sân khấu đóng như thật
  • à la vérité
   thực ra
  • dire ses vérités à quelqu'un
   xem dire
  • en vérité
   hẳn là
  • En vérité, cela est bien étrange
   hẳn là việc đó rất kỳ lạ
Related search result for "vérité"
Comments and discussion on the word "vérité"