Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. âm
bị câm
Số nét: 12. Loại: Phồn thể. Bộ: 口 (khẩu)